איך אוּן דוּ

,טראַנסמיסיעס גײען פֿוּן דײן האַרץ צו מיינעם

.פֿאַרטוישן, פֿאַרמישן מײן לײדן מיט דײנעםֿ

?בּין איך נישט –– דוּ? בּוסטוּ נישט –– איך

© Robert Rose 2014